Author: admin

คลินิกพืช สำนักงานเกษตรอำเภอทับปุดลงพื้นที่ เปิดให้บริการคลินิกพืชตรวจวินิจฉัยโรคพืชและแมลงศัตรูพืช หาสาเหตุอาการผิดปกติของพืช พร้อมให้คำแนะนำการดูแลศัตรูพืชที่ถูกต้องและเหมาะสม