ข่าวประจำเดือน กรกฎาคม 2565

การขึ้นทะเบียนเกษตรกร

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ครัวเรือนเกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนจะ […]

โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

กระทรวงเกษตรฯ เตรียมสตาร์ทเปิดรับสมัครเกษตรโครงการ “1 ต […]