ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินงานตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563/64

กรมส่งเสริมการเกษตร โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

จังหวัดพังงาได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการเกษตร ว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้ว ปี 2563/64 เพื่อเป็นกรอบแนวทางดำเนินงานป้องกันและลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร และมอบหมายเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ร่วมบูรณาการสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยกำหนดให้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นหนึ่งในแผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการให้น้ำเพื่อการเกษตร

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสอดคล้องตามแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยดังกล่าว ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากสถานการณ์ตลอดจนเตรียมความพร้อมต่อการเผชิญเหตุ และการฟื้นฟูให้ดีกว่าเดิม จึงขอให้สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินการ ดังนี้

1. การจัดกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ขอให้มีการนำเสนอข้อมูลการรับมือต่อสถานการณ์ฤดูแล้ง หรือการบริหารจัดการสินค้าเกษตรในช่วงฤดูแล้งที่เหมาะสมกับชนิดสินค้า โดยสามารถจัดเป็นสถานีเรียนรู้ นิทรรศการภายในงาน หรือกิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อสร้างการรับรู้ในการรับมือสถานการณ์ฤดูแล้งแก่เกษตรกร

2. การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ (30 รายต่อศพก.) ครั้งที่ 1 ในจุดที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ให้มีการนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ฤดูแล้ง และการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้กับเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรม เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้แก่เกษตรกร

3. การประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ต่อสถานการณ์ฤดูแล้งในเวทีการประชุมเครือข่ายคณะกรรมการ ศพก. และแปลงใหญ่ระดับอำเภอ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ตระหนักถึงการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการในฤดูแล้งอย่างต่อเนื่อง