วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

            กรมส่งสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่มุ่่งมั่นในการส่งสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนองได้ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิต และจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาดให้บริการทางการเกษตรตามสภาพปัญหาและความต้องการของเกษตรกร ศึกษาวิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร และบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนองได้ส่งสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิต และจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาดให้บริการทางการเกษตรตามสภาพปัญหาและความต้องการของเกษตรกร ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งสริมการเกษตร และบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน

คำขวัญ

“ส่งเสริมการเกษตรอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันสถานการณ์ ปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิใจ”

ค่านิยม

“มุ่งมั่นบริการ ทีมงานเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำการเปลี่ยนแปลง”

ยุทธศาสตร์และนโยบาย

  1. ขยายผลโครงการพระราชดำริให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและสืบสานศาสตร์พระราชา
  2. บริหารจัดการสินค้าเกษตรโคยยึดหลักการตลาดนำการเกษตรและสร้างรายได้แก่เกษตรกร
  3. พัฒนาองค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรรุ่นใหม่
  4. สร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย และบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน
  5. ช่วยเหลือดูแลและให้บริการแก่เกษตรกร
  6. พัฒนาองค์กร ระบบการทำงาน และบุคคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร