บริการประชาชน/E-SERVICE

แบบคำร้องขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563

แบบคำร้องขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 New!!!
ดาวน์โหลดแบบด้านล่าง
1.ครัวเรือน
2.นิติบุคคล

การร้องเรียน

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน

ช่องทางที่ 1      รับร้องเรียนทางโทรศัพท์ /โทรสาร  โทร./โทรสาร 0 7659 9124

ช่องทางที่ 2      รับร้องเรียนเป็นหนังสือ โดยส่งมาที่….สำนักงานเกษตรอำเภอทับปุด 73/16 หมู่ 4 ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180

ช่องทางที่ 4      ร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม

ช่องทางที่ 5      ติดต่อด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทับปุด 73/16 หมู่ 4 ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180

ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ดาวน์โหลดขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน O29_63

คู่มือประชาชน

  1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ/สำนักงานเกษตรเขต (กทม.) (ดาวน์โหลด_O14_farmer1)
  2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ/สำนักงานเกษตรเขต(กทม.) (ดาวน์โหลด_O14_farmer2)
  3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล/แขวง (กทม.) (ดาวน์โหลด_O14_farmer3)

E-Sevice

ระบบวิเคราะห์ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

Fast BI (Farmer Analytic System of Thailand)

ดาวน์โหลด Farmer Map ปี 2561 | 2560 | 2559 | 2558

ระบบบริการข้อมูลแผนที่ส่งเสริมการเกษตร

ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map Online)

บริการ แสดงจุดความร้อน และรายงาน สถานการณ์ไฟ